தேசிய தொழில் பழகுநர் பயிற்சி திட்டம் (தே.தொ.ப.ப.தி.)

தொழில் பழகுநர் பயிற்சி வாரியம்

மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம், இந்திய அரசு

Announcements

 

NATS portal will not be available due to maintenance and upgradation from 5th April 2019 6:00 PM till 8th April 2019 06:00 AM. Inconvenience caused is regretted.

Job Fair/Apprentices engagement camp at IFTM University, Moradabad on 12-Feb-2019 is cancelled due to unavoidable circumstances.

Dear Student, from 01-Oct-2018, partial Student enrolment will be allowed only for a period of 15 days. If the enrolment is not completed within the period of 15 days, the details will be removed from the portal. You will be able to enroll again in the portal with the same details (after 15 day period).

 
 
 
 
 

National Apprenticeship Training Scheme (NATS) portal provides a platform for various stakeholders like Students, Establishments and Institutions to leverage the Apprenticeship training programme.

உள்ளடக்க செய்முறைப் பயிற்சிக்காக அனுபவப் பயிற்சி / வாரியம் வாரியங்கள் மூலம் வழங்கப்படும்

Copyright © 2019 NATS. All Rights Reserved.